Monday, January 25, 2016

2077. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường


t r a n h
đinh trường chinh 
chân dung đinh cường . unfinished. sơn dầu . by đtc .