Saturday, January 23, 2016

2070. Tranh TRƯƠNG VŨ Lửa hồng trong tuyết giá


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Lửa hồng trong tuyết giá:
chất liệu hỗn hợp trên bố, 40" x 30",
thực hiện trong những ngày bão tuyết 2015.