Monday, January 4, 2016

2035. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Thục Anh


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Thục Anh  (Bà Nguyễn Trường Khanh):
sơn dầu trên bố, 20" x 24", thực hiện năm 2012

Khanh + Thục Anh, Maryland, 2016.

Thục Anh + Thục Anh, Maryland, 2013.