Tuesday, December 1, 2015

A Jimmy Fallon, Adele & The roots: HELLO
H  E  L  L  O
Jimmy Fallon, Adele & The roots

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: