Monday, December 7, 2015

2177. PHẠM CAO HOÀNG Chân dung họa sĩ Trương Vũ
Chân dung Trương Vũ

Photo by PCH  •  December 6, 2015