Sunday, December 6, 2015

2175. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Kim Anh & Đỗ Trọng Thắng


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Kim Anh:
Sơn dầu trên bố, 18" x 24",
thực hiện năm 2013


Chân dung Đỗ Trọng Thắng:
Sơn dầu trên bố, 18" x 24",
thực hiện năm 2014


Kim Anh và Thắng, tranh và người,
Maryland, 2013