Friday, November 20, 2015

2149. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Phùng Nguyễn


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Phác họa chân dung Phùng Nguyễn
Sơn dầu trên bố 12” x 16”
Thực hiện: hôm nay,  20.11.2015