Thursday, November 12, 2015

2127. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN ngùingùi rơm lửa


Hoàng Xuân Sơn
ngùingùi rơm       lửa

                            
trà khuya với đoàn minh đạo         
nhớ huy tưởng.  bà lê chân, xưa


vị trà
chát
lúc nửa khuya
ôm đời tâm lực
nghe thừa một câu
tìm hoa
ở phía muôn mầu
chừng hương tuý mật
chỉ làu gương đêm
sáng ra
buồn rỗ mặt thềm
phong lan mùi dạ
rào thêm mối giềng
chùng chình
ứng một đời riêng
trà khuya ngộ sớm
quay mềm lục vong


hoàng xuân sơn
hai mươi mốt.  ốc.  mười lăm