Wednesday, November 4, 2015

2109. TRẦN HUIỀN ÂN Động vật trong ca dao


Photo by Thanh Tien

             

Đi tìm “động vật trong ca dao” chúng tôi sưu tầm được 1072 câu ca dao và 23 bài đồng dao, mỗi câu hay bài ít nhất có một động vật được nói đến, tạm chia ra các loại: gia súc – gia cầm, tứ linh, dã thú – ác thú, chim, cá, các loài lưỡng thê, côn trùng…  Số lần động vật được nói đến tất cả là 2025 lần.

Chi tiết như sau:

       *Các loại gia súc gia cầm được nói đến 449 lần.
Trong đó: 

-Trâu                           127 lần         
-Gà                               95 lần          
-Ngựa                           69 lần                           
-Heo                             44 lần           
-Bò                               31 lần         
-Chó                              29 lần           
-Mèo                             28 lần         
-Vịt ngỗng                     19 lần          
-Dê                                 7 lần.

*Các loại trong tứ linh được nói đến 152 lần.
Trong đó:  

-Rồng (long)                     79 lần     
-Phụng/Phượng hoàng       64 lần           
-Quy                                  6 lần          
-Lân                                   3 lần.

*Chim (nói chung) được nói đến                530 lần
Trong đó, có nêu tên từng loại  chim          380 lần.

*Cá (nói chung) được nói đến                    329 lần
Trong đó, có nêu tên tên từng loại cá         161 lần.

*Dã thú, ác thú được nói đến                     123 lần
Trong đó voi được nói đến                           26 lần
                cọp được nói đến                        18 lần.

*Các loài lưỡng thê, thủy tộc khác, bò sát được nói đến 225 lần

*Các loài côn trùng được nói đến                217 lần.

       Theo các con số ấy thì số ca dao nói đến loài chim nhiều hơn cả, trong đó số câu nói đến từng loại chim cũng nhiều hơn cả, thứ hai là nói về gia súc gia cầm, thứ ba là cá, thứ tư là các loài lưỡng thê + bò sát, giáp xác, thứ năm là côn trùng, thứ sáu là các loài thuộc tứ linh, ít nhất là số câu nói đến dã thú và ác thú.