Monday, November 2, 2015

2106. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung bà Trương Hồng Sơn (An)


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Bà Trương Hồng Sơn (An),
sơn dầu trên bố, 24" x 30",
thực hiện năm 2008

An, sơn dầu trên bố, 24" x 30",
thực hiện năm 2004

An, sơn dầu trên bố, 18" x 24",
thực hiện năm 2003

Trong đám cưới chạy tang,
Tháp Chảm, 1963

Với chồng và 5 con, Maryland, 2010