Sunday, October 18, 2015

2067. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Ngô Vương Toại


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Ngô Vương Toại
sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện năm 2010.

Ngô Vương Toại và bè bạn
Virginia 2012 (1 năm trước khi Lê Thiệp ra đi, 2 năm trước khi Toại ra đi)

Nguyễn Trọng Khôi đệm piano cho vơ chồng Ngô Vương Toại hát
tại nhà Trương Vũ, Virginia 2013