Thursday, October 15, 2015

2059. Thơ BÙI GIÁNG Sơ sinh / Rượu / Đi về


I GIÁNG

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong
SƠ SINH

Sơ sinh phát tiết muộn lời
Tâm hồn như Lộc trang đời như Điên
Muộn lời chậm tiếng Lầu Tiên
Liền tâu Thánh Đế mối phiền Lão Phu


RƯỢU

Hoan hô Đại Tướng Hải Âu
Tầm sưu túy điệu hương màu sâm banh
Khề khà Wých Ký đã đành
Còn thêm Vốc Ká mỵ lành Liên Xô


ĐI VỀ

Đi về với gió du côn
Mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai
Mép rìa vòm cỏ hương bay
Mở trang nhảy múa trên ngày phù du
Ấy ai lăn lóc trầm phù
Ấy người dặm ngọc thiên thu thề vàng
Đi về gót ngọc thênh thang
Mở vô lượng vũ trụ càng càng thêm

Bùi Giáng


nguyễn thị khánh minh
B Ù I   G I Á N G

Rong Rêu * đá thốt nên lời
Mưa Nguồn * Giáng xuống. Bùi ngùi trần gian
Hạt rơi phiêu hốt cung đàn
Hạt trong tiếng lệ. Trăng tàn. Còn nghe

Nguyễn Thị Khánh Minh
October 2015

* Tên thi phẩm của Bùi Giáng, thi sĩ hay gọi mình là
Giáng Bùi