Saturday, October 10, 2015

2049. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung nhạc sĩ Lê Văn Khoa


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Lê Văn Khoa
sơn dầu trên bố, 24" x 30", 
thực hiện năm 2011

Hình nhạc sĩ Lê Văn Khoa làm mẫu
trong phòng tranh Trương Vũ, 
Virginia, 2011

Đặng Đình Khiết và Trương Vũ
với chân dung Lê Văn Khoa đã hoàn tất, 
Virginia, 2011.