Sunday, October 4, 2015

2033. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Hoàng Khởi Phong


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Hoàng Khởi Phong
sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện năm 2013

Hình Hoàng Khởi Phong và bức chân dung đang hoàn thành,
tại phòng tranh Trương Vũ, Maryland, 2013

Hình vợ chồng, Nguyễn Quốc Thái, vợ chồng Trương Vũ, Hoàng Khởi Phong và Nguyễn Văn Cường,
tại Saigon Steakhouse, Sài Gòn, 2014