Friday, September 18, 2015

1986. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Đỗ Hùng


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Đỗ Hùng
Sơn dầu trên bố