Sunday, August 30, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TUYỂN TẬP DRAN TỰ TÌNH CÙNG SƯƠNG KHÓI
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI


TUYỂN TẬP DRAN

TỰ TÌNH CÙNG SƯƠNG KHÓI
Tuyển tập thơ văn 42 tác giả
do Nguyễn Dương Quang  Nguyễn Sông Ba
và nhóm thân hữu Đà Lạt – Đơn Dương
sưu tầm và thực hiện

Bìa: Đinh Cường
Phụ bản, minh họa:
Trịnh Công Sơn  Đinh Cường  Trịnh Cung  Nguyễn Hữu Châu
Trình bày: Nguyễn Sông Ba

NXB HỘI NHÀ VĂN  20151