Wednesday, July 22, 2015

1865. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa hèTRƯA HÈ
Đinh CườngGởi Duyên,

Bước chậm sau rừng bóng mát che
lá lao xao gió. buổi trưa hè
vẫn con chim đỏ như là bạn
chuyền tới chuyền lui thấy điệu ghê.


Virginia, July, 22, 2015b
Đinh Cường 

Chim đỏ - Photo by Duyên