Monday, July 6, 2015

1822. Ca khúc mới: GIẤC BAN CHIỀU - Nhạc và lời Nguyễn Trọng Khôi - Tác giả trình bày
C A   K H Ú C   M Ớ I

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
ca khúc GIẤC BAN CHIỀU của Nguyễn Trọng Khôi
do chính tác giả trình bày