Friday, June 26, 2015

1800. CRYING AND SMILINGCRYING 
AND SMILING


When you were born, you were crying
And everyone around you smiling.

Live your life so that when you die,

You are the one who is smiling
And everyone around you is crying.

(Tác giả: không rõ)


Bản dịch sang tiếng Việt
Của Thân Trọng Sơn
  KHÓC VÀ CƯỜIKhi mở mắt chào đời
Ai cũng cất tiếng khóc
Giữa bao người thân thuộc
Đang rạng rỡ nụ cười.

Chọn cho mình cách sống
Sao cho lúc lìa đời
Vẫn thanh thản nụ cười
Khi mọi người than khóc.