Monday, June 8, 2015

1758. Thơ BÙI GIÁNG Mười lăm

BÙI GIÁNG
Mười lăm

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong


Mười lăm năm ngó triều dâng
Bóng trăng thánh thót ngọn gần ngọn xa
Ngọn cây người ở bên ta
Ngọn cây cối ở quê nhà thiên thu
Thiên thu trang điểm khôn bù
Nghìn thu ăn lộc mộng phù du hoa
Ngọn cây người ở quê nhà
Ngọn cây đón bóng trăng tà tà nghiêng
Mười lăm năm mộng kim tuyền
Tình vân nhứ mão uy quyền đầy vơi
Chim bay cất cánh từng hồi
Chim về ở lại bên đời đời dâng
Mười lăm năm ngọn tử phần
Mù sương cố quận chin tầng tầng rơi

Bùi Giáng