Tuesday, May 26, 2015

1734. Thơ BÙI GIÁNG Thưa em

BÙI GIÁNG
Thưa em

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongThưa em đời rộng đang chìm
Người trao kẻ giữ đứa tìm chưa ra
Hồi sinh hồng lệ trao quà
Từ Bình Nguyên rộng lại Nhà thăm nhau


Bùi Giáng