Tuesday, May 19, 2015

1729. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN 15, 16 nghỉ chơi tháng 5. câu lục bát ngồi ngó mông
HOÀNG XUÂN SƠN

15, 16 nghỉ chơi
tháng 5.  câu lục bát ngồi ngó môngcù rủ

sáu tám làm cũ tôi như
nâu sồng.  thuỗng cuốc.  đợi mù sương dâng
nơi nhá nhem.  mặt.  thanh bần
và nơi sống mũi buồn ngân mấy tình


kế.  vùi

ngồi đây.  văn bản đã mù
câu thơ đã lạnh
tiếng tù và             đau
ngồi đây ngậm hạt rất lâu
như chim khép mỏ
như tầu bỏ ga
ngày-mới-lên-sương-đã-già
mà mình thì vẫn khúc ca hoại từ
chữ nào cuồng động tâm tư
chữ nào.  vợi chút tàn dư cúi về


sóng


oà tới một đợt         khóc lui
sóng đâu như sóng
dập vùi thư sinh
nghe trong cò lả bất bình
ngâm câu lão trượng
tái sinh hồng hài


an(g) ca


dở dang là một mối tình
hở hang là một chút mình cho ta
lầm than từ buổi không nhà
lang bang từ cõi người ta lộn về


hoàng xuân sơn
15,16 hai ngàn mười lăm

cõi người ta:  mượn chữ Bùi Giáng