Friday, April 17, 2015

1637. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Cơn đau
Hoàng Xuân Sơn
c ơ n   đ a uđêm.  bưng. một khoảng rượu.  ngời
rồi cùng núp gợn da trời xanh hư
như máu huyết.  con hẻm.  mù
chờ em sông tuyệt tự.  gù.  đau xương
hẹn cùng đi hết con đường
nơi mình không tới khúc thương hận nằm
đoạn mình bước tới xăm xăm
chia hương tán loạn.  cung trầm.  rực.  đau
mỗi mùa tha một buồn rầu
mưa còn chiêm động khô lâu núi mờ
thôi thì nước mắt giăng tơ
để sương đọng hạt ầu ơ nỗi về
bốn mươi năm.  xa                cận kề
nhắm mắt mường tượng hồng nghê buổi chìm
em.  nằm đâu.  cơn đau tim
em còn đâu.  đêm                  rất im


hoàng xuân sơn

29 mars 2015