Wednesday, February 18, 2015

1516. KINH PHÁP CÚ Đăng Học & Lâm Ánh Ngọc đọc (110 phút)KINH PHÁP CÚ 

Đăng Học & Lâm Ánh Ngọc đọc 
(110 phút)


Bấm vào ảnh trên đây để nghe đọc
  Nghe thêm: PHÁP BẢO ĐÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
(144 phút)