Monday, February 9, 2015

1481. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Hương / Buồn lân lý / Vô đề

Hoàng Xuân Sơn


h ư ơ n g


những cánh chuồn diễm lệ
xanh thuý kim
mang sắc nắng trưa
lung linh hồ giũ
thơm đầu nguồn khói giang
là là du phiên thuyền kẽ gỗ
tiếng hát mùa lim quyên tràm
đeo tai giát giát dây quan đẹp
màu trăm họ
có người môi như sao
làm sao biết được văn khúc thời nào
vi lô trầm thệ

khoác áo trời
vô thanh ngàn quyển thanh
sóng.  đầu gió
biên phòng hệ rất xưa
tiên dong gọi được da nàng
rồi tiếp nhiên đường trẩy hội
khi về đứng ngọn thu lương
cùng thơm môi má


15 jan 2015


buồn lân lý


ậm ừ.  vào lỗ hoắm.  sâu
mới hay suy thạnh
con tầu đã xa
cây dương bến.  mọc.  lòa xòa
trăng mỏi cổ ngóng
tình ca sái mùa
chắc gì kiếm.  mã.  được thua
bàn tay đã lậm
vô bùa phép
yêu
rướn cổ.  nâng  một đoạn thiều
mà người lân lý
bào.  thiêu rụi tình
bây giờ           lạnh
ở cùng đinh
buồn quanh quẩn có nghe mình thở than


31/7/2014v ô  đ ề
             

gởi một giấc thuỳ


những cột nhà
treo hồn mái           ẩn
tóc bùa dục lạc rầm
khuya loang loáng sao mắt
gườm
không người ướt lúc trời chưa dột
chim        đã bay
về phường tí ngọ
người hủy câu thề
lụy ảnh
gươm
áo phất.  là             bay
trời dụy sương
vành đai cột tang thừng
truy phan.  sợi ảo
bục rền nơi cứa tim
ngày bê bết
tuỵ tạng bên đường
mực xanh
tàu lá biên đạo
khúc diễn tuồng mùn
xỉn
rù rù tóc cột tai ương
nghe một mình
gà đồng          rười rượi
mả


cuối tháng giêng 13

HoàngXuânSơn