Thursday, October 9, 2014

1106. Thơ ĐINH CƯỜNG Nghe quanh trống vắng


Ảnh PCH – Scibilia, October 9, 2014
Ta hồn ngậm tiếng chim kêu,
Nghe hư không rụng buốt đều trong sương.
( Huy Tưởng )


Thì thôi. đầu óc rỗng không
gõ chi cho tiếng phím chùng. buồn tênh

hình như cảnh cũng chia lòng
nửa mùa thu đến. nửa vừa hạ qua

sáng ra sông. nước xanh mà
chiều qua đồi đứng. mây xa dặm ngàn 

thì thôi. nơi chốn quan san
nghe quanh trống vắng. chiều tàn không hay


Virginia, October 9, 2014
Đinh Cường


- Chim biển
sơn dầu trên canvas
dinhcuong

- Dạ khúc chim 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong