Saturday, September 20, 2014

1049. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Nằm

Hoàng Xuân Sơn
n  ằ  m


Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
(1937 -  2014)nhắm mắt cũng thấy bạn nằm
mở mắt cũng thấy bạn nằm an nhiên
nằm nằm nằm
                      nằm nằm nằm
tay thu một nắm thùy âm một bài
tiếng còn gõ mộc bên tai
vin nghe tiếp dẫn đường trài thênh thênh
xương đã trui lửa đã bền
thì chuông đồng cũng vô biên thế nằm

hoàng xuân sơn
20 sept. 2014
[sau khi đọc bài Đi bộ về, ngồi phơi nắng của đinh cường)