Saturday, September 20, 2014

1047. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Tiếng/Nờ nờ


t i ế n g

qua cầu.  gõ sắt leng keng
gõ nghe mệt nghỉ tắt đèn chợ hôm
mai nghe huyện lỵ nắng tràn
tiếng sắt hòa với tiếng ràng của cây
rồi mưa trên mái thiệt dày
tiếng mưa.  vách cọ.  gió lay tiếng buồn


n ờ  n ờ

ráng chiều
ngó bộ thất tung
bởi vì mây trắng kỳ phùng
đã bay
còn lại.  trơ chỏm tóc.  gầy
phù phì như chút thày lay miệng mồm
ai đi
vẹo lại cơn nồm
để hiên nhà thụt
bờm xơm nú nần
áo chiều cởi            vội
lần khân
bày ra một chút
nợ-nần-núng-na


hoàng xuân sơn
tháng 8/2014