Thursday, July 31, 2014

895. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Đọc thơ Đinh Cường
Trần Hoài Thư
Đọc thơ Đinh Cường


Chân dung Đinh Cường
Photo by PCH - July 27, 2014Thơ  trên tờ giấy lộn
Tranh trên tờ napkin
Thơ tranh bay lên mạng
Nhập vào những trái tim

Tờ giấy ai chùi miệng
Bỏ vào thùng vệ sinh!
Tờ giấy người thơ họa
Bỏ vào thùng tâm hồn !

Trần Hoài Thư

July 31, 2014


Đinh Cường  -  Nguyễn Trọng Khôi
trong phòng vẽ của Đinh Cường ở thành phố Burke  (VA)
Photo by PCH - September 9, 2013