Tuesday, July 15, 2014

860. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Dô gàTháp Eiffel (Paris) - Ảnh internet
dễ chừng thung lũng đứt hơi
sông qua phồn thực
          ướt
đồi man di
ngồi không giục               ẩm
tìtì
khà hơi lên thấu từ bi rỡ ràng
mặt mình
đã lỡ che ngang
chút yêu chút lậm
chút tàng tàng                   bay
chút chơn không trụi lông mày
chút ngồi bụi phủi
thày lay
                     ghế
bàn
bữa khoanh tay ngó thiên đàng
mà hơ nóng cả trần gian bụi bờ


hoàng xuân sơn
lễ cách-tót-ruy-dê phú lãng sa

2014