Thursday, April 3, 2014

682. NGUYỄN TRỌNG KHÔI Lời Tiễn Biệt Bình An, Réquiem cho NgôVương Tọai
NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Lời Tiễn Biệt Bình An,
Réquiem cho NgôVương Tọai

http://phamcaohoangaudiovisual.blogspot.com/2014/04/307-nguyen-trong-khoi-requiem-cho-ngo.html 
Chân dung Ngô Vương Toại - Nguyễn Trọng Khôi vẽ

http://phamcaohoangaudiovisual.blogspot.com/2014/04/307-nguyen-trong-khoi-requiem-cho-ngo.html
Trong ảnh: Nguyễn Trọng Khôi – Ngô Vương Toại  (Virginia 2011)