Friday, January 17, 2014

514. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi không gởi chị MaiTrần nhờ edit


ĐINH CƯỜNG
Đoạn ghi không gởi chị Mai Trần nhờ edit

Mẹ con - minh họa đinhcường
Chị có đem theo chút gió
phi trường lạnh. chị đã về
chưa. đêm Richmond.
đêm tôi ngồi gõ không
người nhận. edit bài xem
nhiều lỗi không. cũng đôi
khi có bài hoàn hảo. chị
khen như cô giáo khen trò.  

Chiều tôi vẫn ngồi Starbucks
một mình thu trong góc quen
đôi khi đến quầy mượn viết
ghi vài đoạn ghi trên napkin

đoạn ghi chiều nay không edit
mai chị về thăm đưa chị xem...

Virginia, Jan. 17, 2014
Đinh Cường


- Chân dung đội khăn 
sơn dầu trên canvas 14 x 18 in 
đinhcường