Sunday, December 8, 2013

446. Thơ NGUYỄN THUYÊN Xin một buổi maiẢnh: InternetNgủ, với hoang tưởng
Ngủ với những sắc mầu không đạt
Em trên con tầu trôi dạt
Của biển sóng không ngừng vỗ đầu anh
Tỉnh, qua giấc mộng xanh
Bắt đầu buổi mai tiếng quạ kêu
Nhớ Allan Poe
Nước Mỹ sẽ ra sao nếu không có những con quạ buổi mai?
Thì em vẫn lưu trú Thiên Thai
Ngưỡng vọng từ xa, anh tủi hận
Kẻ bại trận
Suốt đời lau vết thương
Ngày thê lương
Khói súng đọng ủ rào kẽm gai
Không một ai
Được sống
Từng đòan người ôm những cái trống
Lủng đáy
Nhưng vẫn gõ bằng lóng tay run rẩy
Xin hạt cơm
Cho linh hồn ốm đói
Xin cởi trói
Cho những đọa đầy
Xin làm dầy
Cho tia hy vọng
Xin che lọng
Cho những e ấp tương lai
Xin một buổi mai
Để không ai còn ngủ

Nguyễn Thuyên
Anaheim,  March 15, 2013C  e  l  l  o
Tranh sơn dầu Nguyễn Thuyên

Camille  Thomas  and  Beatrice  Berrut 
 


4 4 6