Monday, November 26, 2012

69. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Thăm một người bạn cũ


Photo by PCH - Fox Valley (VA)Tặng anh Đỗ Chu Thăng


chiều đi lên Hòa Mỹ
hỏi thăm nhà bạn hiền
đường xa núi chắn lối
núi cao cũng phải tìm

Phạm Cao Hoàng
Tuy Hòa, 1976


ĐƯỜNG VỀ PHÚ THƯ
Photo by PCH • Tuy Hòa, January 2012