Saturday, July 1, 2017

2952. Tranh TRƯƠNG VŨ: XUÂN TRONG CÔNG VIÊN sơn dầu trên bố, 24" X 36", thực hiện năm 2012

Tranh
TRƯƠNG VŨ

XUÂN TRONG CÔNG VIÊN
sơn dầu trên bố, 24" X 36", thực hiện năm 2012