Friday, June 23, 2017

2937. Tranh TRƯƠNG VŨ Tháng sáu, acrylic trên bố, 60"x48", thực hiện tháng 6.2017


t r a n h
TRƯƠNG VŨ

Trương Vũ, Tháng sáu, acrylic trên bố, 60"x48", thực hiện tháng 6.2017