Wednesday, June 21, 2017

2931. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Chân dung Nguyễn Trí Minh Quang, sơn dầu trên bố, 50” x 50”, 2005


t r a n h
trương thị thịnh

Trương Thị Thịnh, Chân dung Nguyễn Trí Minh Quang,
sơn dầu trên bố, 50” x 50”, 2005