Saturday, June 17, 2017

2923. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật - oil on paper - 6.2017


t r a n h
đinh trường chinh


T Ĩ N H  V Ậ T 
oil on paper - đinh trường chinh - 6.2017