Monday, June 12, 2017

2914. NGƯỜI ĐI TRONG HOÀNG HÔN Photo by Phạm Cao Hoàng – Thung lũng Fox, tháng 6.2015


NGƯỜI ĐI TRONG HOÀNG HÔN
Photo by Phạm Cao Hoàng – Thung lũng Fox, tháng 6.2015