Tuesday, June 13, 2017

2913. Tranh Trương Thị Thịnh, Tỉnh Vật, sơn dầu trên bố, 18” x 22”, 1950


t r a n h
trương thị thịnh

Trương Thị Thịnh, Tỉnh Vật, sơn dầu trên bố, 18” x 22”, 1950