Thursday, June 8, 2017

2907. MỘT HÔM MÂY TRẮNG TÔI VỀ Photo by Phạm Cao Hoàng


MỘT HÔM MÂY TRẮNG TÔI VỀ
một hôm mây trắng tôi về
qua thung lũng Fox lòng nghe ngậm ngùi
Photo by Phạm Cao Hoàng – Thung lũng Fox, 6. 6.2017