Tuesday, May 9, 2017

2851. Chân dung LÊ PHƯƠNG NGUYÊN - Ảnh Nguyễn Hữu – 7 tháng 5.2017


Chân dung nhà thơ
Lê Phương Nguyên


Ảnh Nguyễn Hữu – 7 tháng 5.2017