Sunday, April 30, 2017

2840. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Rừng, tôi, và con chim màu đỏ gạch


t r a n h
đinh trường chinh


RỪNG, TÔI, VÀ CON CHIM MÀU ĐỎ GẠCH
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - tháng 4.2017