Friday, March 10, 2017

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : MỘT CHỮ TÌNH ĐỂ LẠI Truyện và tạp bút MANG VIÊN LONGGIỚI THIỆU SÁCH MỚI

MỘT CHỮ TÌNH 

ĐỂ LẠI

Truyện và tạp bút
M A N G  V I Ê N  L O N G


Đây là tác phẩm thứ hai mươi chin
của nhà văn Mang Viên Long
Sách dày 300 trang do Hồng Đức xuất bản
Bìa Nguyễn Sông Ba - Tháng 3.2017