Saturday, March 4, 2017

2762. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Người vào rừng cầu nguyện


t r a n h
đinh trường chinh


NGƯỜI VÀO RỪNG CẦU NGUYỆN
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - tháng 2.2017