Thursday, February 23, 2017

2749. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH: LỐI VỀ sơn dầu trên bố, 30" x 40", 2006


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH


LỐI VỀ
sơn dầu trên bố, 30" x 40", 2006