Thursday, February 16, 2017

2739. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Chân Dung Tự Họa sơn dầu trên bố, 30" x 40", 1993


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH


Chân Dung Tự Họa
sơn dầu trên bố, 30" x 40", 1993