Thursday, January 26, 2017

2716. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Hai bức chân dung Đinh Cường


t r a n h
đinh trường chinh

HAI BỨC CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
đinh trường chinh – tháng 1.2017