Monday, December 5, 2016

2638. Tranh TRƯƠNG VŨ: CÔ QUẠNH sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện năm 2013


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


CÔ QUẠNH
sơn dầu trên bố, 24" x 30", 
thực hiện năm 2013