Thursday, December 29, 2016

2676. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Mùa thu của tôi


t r a n h
đinh trường chinh


MÙA THU CỦA TÔI
sơn dầu đinh trường chinh – tháng 12.2016